COVID-19: Aangepaste dienstverlening / Adjusted service

Update 27 juli 2021: Eigenaren die dat willen kunnen in de trimsalon weer zoals gebruikelijk bij de trimbehandeling aanwezig zijn. Ikzelf en veel andere mensen zijn inmiddels volledig gevaccineerd en er is gezorgd voor wat meer ventilatie in de salon. Maar … omdat veel mensen nog niet volledig gevaccineerd zijn gelden nog wel een paar regels: In verband met de beperkte ruimte in de salon dragen we een mondkapje, er kan maximaal 1 eigenaar per kat mee de trimsalon in en heeft u klachten van verkoudheid, koorts, keelpijn, e.d. blijf dan a.u.b. thuis en laat iemand anders uw kat brengen. Voor bezoek aan huis gelden dezelfde regels (1.5 m afstand of mondkapje, 1 helpende eigenaar zonder klachten), maar let op: De mogelijkheden voor afspraken aan huis zijn beperkt!! Wegens tijdgebrek en knieklachten kan ik ook na de corona-beperkingen helaas niet terug naar full swing aan huis trimmen. De reistijd die het huisbezoek kost, gaat inmiddels teveel ten koste van mijn trimtijd en ik wil niet gaan beknibbelen op de trimtijd die ik voor een kat reserveer. Voorlopig worden er daarom alleen nog nieuwe klanten voor huisbezoek aangenomen binnen de regio Amsterdam Zuidoost, Abcoude, Duivendrecht en Diemen Zuid. Voor afspraken in de trimsalon geldt géén nieuwe klanten-stop. Een tweede reden voor het beperken van huisbezoek is dat, na 10 jaar, het gesjouw met trimspullen fysiek te zwaar wordt. Oude sportblessures, waar ik het afgelopen anderhalve corona-jaar ‘opeens’ geen last meer van had zijn direct na de eerste aan huis-afspraken weer terug gekomen. Ik zal daarom aan huis-afspraken moeten beperken tot de katten die écht niet naar de salon kunnen komen. Huisbezoek bij al langer bestaande vaste klanten waar ik de afgelopen jaren meerdere malen aan huis ben geweest is in overleg echter nog mogelijk. Neem dus gerust contact op! PS: vanaf half augustus is de trimsalon een paar weken gesloten om uit te rusten van een druk jaar.

Ook in de “anderhalve meter samenleving” kunnen er katten getrimd worden, maar om dit veilig te kunnen doen is mijn dienstverlening als volgt aangepast:

Ik trim voorlopig niet aan huis om te voorkomen dat ik onbedoeld het virus van adres naar adres verspreid via mijzelf of mijn trimspullen. Bij afspraken aan huis en de weg daar naar toe (portieken, trappenhuizen, liften, e.d.) heb ik niet altijd voldoende zicht of grip op de hygiëne.

Ik trim daarom alleen in de trimsalon en dan zonder de eigenaar erbij. Er is te weinig ruimte in mijn salon om voldoende afstand te houden. De katten worden buiten aan de deur aangenomen en daar na het trimmen ook weer af gegeven. Ik werk met mondkapje, extra schoonmaak en ontsmetting voor elke afspraak en ook de reismand wordt met desinfecterend middel aan de buitenkant gereinigd voor de kat weer naar huis gaat. Betaling gaat achteraf per factuur of betaalverzoek (‘Tikkie’).

Op deze manier is het veilig voor mij en de katteneigenaren en kan ik toch zoveel mogelijk katten blijven helpen.


Praktische info: de salon is bij mijn woning in het Montfoorthof in de Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost. Gratis parkeren op grote parkeerplaats naast het hof. Hof zelf is woonerf met parkje en speeltuin. Het Gaasperplaspark is vlakbij voor een wandeling en winkelcentrum Reigersbos is ‘om de hoek’ (met o.a. supermarkten, autowasstraat).


Update July 27, 2021: Owners who wish to do so can attend the grooming session in the salon again as usual. Many people, and I myself, have been fully vaccinated and there is a bit more ventilation in the salon. But … because many people are not yet fully vaccinated there are still a few rules: Because of the limited space in the salon we wear a face mask, there is a maximum of 1 owner per cat in the grooming salon and if you have symptoms of cold, fever, sore throat, etc. please stay at home and let someone else bring your cat. For visits at home the same rules apply (1.5 m distance or mouth mask, 1 helping owner without complaints), but please note: The possibilities for appointments at home are limited!!! Due to lack of time and knee problems, I unfortunately cannot return to full swing home grooming even after the corona restrictions are lifted. The travel time spent on home visit takes, is now too much at the expense of my grooming time and I don’t want to skimp on the trim time that I reserve for a cat. Therefore, for the time being, new clients for home visits will only be accepted within the area of Amsterdam Zuidoost, Abcoude, Duivendrecht and Diemen Zuid. For appointments in the grooming salon there is no new client stop. A second reason for limiting home visits is that, after 10 years, the lugging with grooming equipment is physically too demanding. Old sports injuries, which I did not suffer from during the past year and a half of Corona, have returned immediately after the first home appointments. I will therefore have to limit home appointments to those cats that really can’t come to the salon. However, home visits to long-standing clients where I have been several times in the past few years are still possible, after consultation. So please feel free to contact me! PS: from mid-August the grooming salon will be closed for a few weeks to relaxt after a busy year.

Cats can still be groomed in the “one and a half meter society”, but to be able to do this safely my services have been adjusted as follows:

For the time being I do not groom at home to prevent inadvertently spreading the virus from address to address via myself or my grooming equipment. During appointments at home and the over way there (stairwells, elevators, hallways, etc.) I don’t always have enough insight into hygiene.

That’s why I only groom in the grooming salon and I have to do this without the owner present. There is not enough space in my salon to keep the required distance.
I will take the cats outside at the door and also give them back there after the grooming. I work with a face mask, do extra cleaning and disinfection for every appointment. The cat’s carrier is also cleaned on the outside with disinfectant before the cat goes home. Payment is made afterwards by invoice or payment request (‘Tikkie’).

This way it is safe for me and the cat owners, and I can still help as many cats as possible.


Practical information: the salon is at my house in Montfoorthof in the Gaasperdam in Amsterdam Southeast.
Free parking in the large parking lot next to the court.
Montfoorhof itself is a (s)low trafic area with a little park and playground.
The Gaasperplaspark is nearby for a walk and the Reigersbos shopping center is ‘around the corner’ (with supermarkets, car wash).


error: Content is protected !!