COVID-19: Aangepaste dienstverlening / Adjusted service

Op 12 januari 2021 heeft de overheid besloten dat langharige dieren tóch getrimd mogen worden indien dat nodig is omdat anders hun welzijn in het geding komt. Neem daarom gerust contact op als u zich zorgen maakt over het welzijn van uw kat. Let wel: trimsalons zijn nog steeds verplicht gesloten, maar urgente gevallen mogen geholpen worden. Dat houdt in dat mensen geen toegang tot de trimsalon hebben. Alleen het te behandelen dier mag naar binnen. Overigens hanteerde ik deze corona-maatregel al sinds het begin van de pandemie, maar nu is het een wettelijke regeling. ***scroll down for information in English***

Ook in de “anderhalve meter samenleving” kunnen er katten getrimd worden, maar om dit veilig te kunnen doen is mijn dienstverlening als volgt aangepast:

Ik trim voorlopig niet aan huis om te voorkomen dat ik onbedoeld het virus van adres naar adres verspreid via mijzelf of mijn trimspullen. Bij afspraken aan huis en de weg daar naar toe (portieken, trappenhuizen, liften, e.d.) heb ik niet altijd voldoende zicht of grip op de hygiëne.

Ik trim daarom alleen in de trimsalon en dan zonder de eigenaar erbij. Er is te weinig ruimte in mijn salon om voldoende afstand te houden. De katten worden buiten aan de deur aangenomen en daar na het trimmen ook weer af gegeven. Ik werk met mondkapje, extra schoonmaak en ontsmetting voor elke afspraak en ook de reismand wordt met desinfecterend middel aan de buitenkant gereinigd voor de kat weer naar huis gaat. Betaling gaat achteraf per factuur of betaalverzoek (‘Tikkie’).

Op deze manier is het veilig voor mij en de katteneigenaren en kan ik toch zoveel mogelijk katten blijven helpen.


Praktische info: de salon is bij mijn woning in het Montfoorthof in de Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost. Gratis parkeren op grote parkeerplaats naast het hof. Hof zelf is woonerf met parkje en speeltuin. Het Gaasperplaspark is vlakbij voor een wandeling en winkelcentrum Reigersbos is ‘om de hoek’ (met o.a. supermarkten, autowasstraat).


On January 12, 2021, the government decided that long-haired animals can be groomed again when this is necessary for their welfare. So please feel free to contact me if you are concerned about the welfare of your cat. Please note that grooming salons are still closed due to the lockdown, but urgent cases can be helped. This means that pet owners are not allowed to enter. Only the animal that has to be groomed can enter the salon. This was already my corona policy since the start of the pandemic, but now it is part of the government’s lockdown regulation.

Cats can still be groomed in the “one and a half meter society”, but to be able to do this safely my services have been adjusted as follows:

For the time being I do not groom at home to prevent inadvertently spreading the virus from address to address via myself or my grooming equipment. During appointments at home and the over way there (stairwells, elevators, hallways, etc.) I don’t always have enough insight into hygiene.

That’s why I only groom in the grooming salon and I have to do this without the owner present. There is not enough space in my salon to keep the required distance.
I will take the cats outside at the door and also give them back there after the grooming. I work with a face mask, do extra cleaning and disinfection for every appointment. The cat’s carrier is also cleaned on the outside with disinfectant before the cat goes home. Payment is made afterwards by invoice or payment request (‘Tikkie’).

This way it is safe for me and the cat owners, and I can still help as many cats as possible.


Practical information: the salon is at my house in Montfoorthof in the Gaasperdam in Amsterdam Southeast.
Free parking in the large parking lot next to the court.
Montfoorhof itself is a (s)low trafic area with a little park and playground.
The Gaasperplaspark is nearby for a walk and the Reigersbos shopping center is ‘around the corner’ (with supermarkets, car wash).


error: Content is protected !!